Violet Slipper Keychain made with Swarovski Crystals
Violet Slipper Keychain made with Swarovski Crystals
Dimensions: 2 cm x 11 cm, 24 Grams

Violet Slipper Keychain made with Swarovski Crystals